Các bài tập thể dục giảm mỡ này sẽ...

  1. Plank   Cách tập: Plank là một tập thể dục tĩnh, với quy …